معرفی گرایش حفاری 

معرفی گرایش حفاری 

ﻧﺎگهان اﻧﻔﺠﺎری ﺻﻮرت می ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ طلای ﺳﯿﺎه از دل زﻣﯿﻦ ﻓﻮران می ﮐﻨﺪ و ﻳﮏ ﺣﻮزه نفتی ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪار می ﺷﻮد. 
ﺳﺎلهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ای را در ﻓﯿﻠم های ﺳﯿﻨﻤﺎیی می ﺑﯿﻨﯿﻢ؛ راهی ﺳﺎده و ارزان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎده ﺣﯿﺎتی ﻧﻔﺖ…
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎري ﮐﺮد. ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ، وﻗﺖ و هزﻳﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﻧﯿﺎز دارد. پس از اتمام موفقیت آمیز عملیات اکتشاف و تعیین محل دقیق حفر چاه، طراحی کوتاه‌ترین و ایمن ترین مسیر برای عملیات حفاری و رسیدن به مخازن  نفت و گاز آغاز می‌شود.

برای حفاری لایه‌های زمین، از تجهیزات خاص و گران قیمتی استفاده می‌شود که اکثر آنها با تکنولوژی های خاص و پیشرفته ساخته شده اند. از جمله این ابزار مته حفاری است. وقتی ﻣﺘﻪ حفاری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﻨد هزار ﻣﺘﺮي زﻣین رسیده و خاک و سنگ ها را می‌کند، داغ شده و باید سرد گردد. ضمن اینکه این حجم بالای خرده سنگ باید از چاه بیرون آورده شود. به این منظور از ماده ای به نام گل حفاری استفاده می‌شود. 

گفتنی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ همین دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎري روش دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺮوی هوای ﻓﺸﺮده ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون آوردن ﮐﻨده ها اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، هزینه ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ کمتر خواهد بود و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ مهم ﻳﮏ مهندس ﺣﻔﺎری آﺷﮑﺎر میﺷﻮد، ﭼﻮن ﻳﮏ مهندس ﺣﻔﺎري روشهایی را اراﺋﻪ ﻣﻲ دهد ﮐه هزﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎري راﭘﺎﻳﯿﻦ آورده و راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد. 
​​​​​​​
​​​​​​​همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻣﯿﻦ شناسی و اقلیمیﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎری را ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻘﻲ، ﻋﻤﻮدي و ﻳﺎ جهت دار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
طﺮاﺣﻲ ﺗجهیزات ﺣﻔﺎري و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎري و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راههای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ آن،ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ اﺳﺖ.

از جمله ویژگی های مهم مهندسین در این گرایش، توانایی کار در شرایط دشوار و عملیاتی-بیابانی است. چرا که دوری از خانواده بر این سختی می‌افزاید. ضمن اینکه قدرت تجسم بالا، به این افراد کمک می‌کند تا مسیر چاه را به خوبی طراحی کرده و نسبت به موقعیت عملیات، دید خوبی داشته باشند. چراکه در عمق چند هزار متری، هیچ چشم و دوربینی وجود ندارد تا مسیر حفاری را برای ما به تصویر بکشد.

از جمله مهمترین دروس این گرایش می‌توان به این موارد اشاره کرد:

مهندسی حفاری، مهندسی گل حفاری، سیمان حفاری، طراحی مسیر چاه، کنترل فواران و ..


در زیر مرجع مهم و کاربردی از این رشته را برای شما آماده کرده ایم:

Applied Drilling Engineering

مهمترین نرم افزارهای این گرایش عبارتند از:
 
Drilling office :  جامع ترین نرم افزار مهندسی حفاری، جهت طراحی چاه و بررسی مسائل مربوط به عملیات حفاری.
Mud Ware :  نرم افزاری ساده جهت انجام محاسبات سیال حفاری و هیدرولیک.
Sys drill  : نرم افزاری ساده جهت انجام محاسبات حفاری می باشد.
LandMark  :  این نرم افزار توسط شرکت هالیبرتون طراحی شده است که بطور گسترده ای در صنایع بالادستی نفت مورد استفاده قرار می گردد.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید